dimecres, 28 de gener de 2015

L'exclusió sanitària del RDL16/2012 no sembla justificada per raons mèdiques ni econòmiques

Un estudi titulat Població potencialment exclosa de cobertura sanitària amb el Reial decret 16/2012 i les seves repercussions sanitàries: l'experiència des de la Catalunya Central, afirma que l'exclusió sanitària del RDL16/2012 no sembla justificada per raons mèdiques ni econòmiques. A més, podria provocar problemes de salut pública i contribuir al risc de fractura social.

Objectiu de l'estudi

Conèixer la proporció de població potencialment exclosa de cobertura sanitària a partir del Reial decret llei 16/2012. Descriure l'ús de serveis sanitaris, la distribució de patologia crònica i infecciosa i la despesa farmacèutica el 2012 de les persones excloses respecte a les que mantindrien la seva cobertura.

Participants i mesuraments principals 

Es van seleccionar les persones potencialment excloses a partir de l'aplicació del Reial decret llei 16/2012 i es van comparar amb les persones que mantindrien la seva cobertura sanitària aparellades de forma aleatòria per edat, sexe i servei d'atenció primària. La informació obtinguda va incloure l'ús de serveis sanitaris, la distribució de patologies cròniques i infeccioses i la despesa farmacèutica durant l'any 2012.

Resultats

Es van identificar 1.699 persones, el 0,53% del total de la població (51,4% homes), amb una mitjana d'edat de 34 anys (rang interquartílic, 28-43) potencialment excloses de cobertura sanitària. L'ús de serveis sanitaris, la morbiditat crònica registrada i la despesa farmacèutica durant l'any 2012 dels exclosos van ser inferiors als dels no exclosos (p <0,001). En canvi, la morbiditat infecciosa va ser superior en els exclosos (p <0,001).

Conclusions

Els resultats de l'estudi porten a pensar que aquesta mesura legislativa no sembla justificada per raons mèdiques ni econòmiques. A més, podria provocar problemes de salut pública i contribuir al risc de fractura social.

Font: Elsevier (1 de gener de 2015)

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada