diumenge, 14 de desembre de 2014

Formació del cens electoral dels estrangers residents a l'Estat espanyol per a les eleccions municipals de 24 de maig de 2015

A continuació us reproduïm, traduïda al català, la nota de premsa de l'Instituto Nacional de Estadística que tracta sobre la Formació del cens electoral dels estrangers residents a l'Estat espanyol per a les eleccions municipals de 24 de maig de 2015.

El 24 de maig del 2015 se celebraran eleccions municipals a Espanya. Hi podran votar els ciutadans residents a Espanya, majors d'edat el dia de la votació, que siguin nacionals de països de la Unió Europea o amb acords que els reconeguin aquest dret.

Per exercir el dret de sufragi és condició indispensable estar inscrit en el Cens Electoral vigent per a aquestes eleccions, que es forma amb les inscripcions en els padrons municipals referides al 30 de desembre de 2014 i s'amplia amb les inscripcions dels nacionals de països amb Acords en vigor en el termini establert en la normativa vigent.

Nacionals de països de la Unió Europea

Per a la inscripció en el Cens Electoral dels nacionals de països de la Unió Europea residents a Espanya cal emplenar una declaració formal de manifestació de voluntat d'exercir el dret de sufragi a Espanya en les eleccions municipals. La manifestació es pot presentar en els Ajuntaments en qualsevol moment, si bé perquè tingui efecte en les eleccions municipals de 2015 haurà de realitzar-se fins al 30 de desembre de 2014.

Per facilitar aquesta inscripció, l'Oficina del Cens Electoral remetrà, en els últims dies del mes d'octubre de 2014, una comunicació personalitzada per correu postal als ciutadans sense manifestació de voluntat declarada des de l'anterior enviament de cartes amb motiu de les eleccions municipals de 2011, que contindrà les dades prèviament impresos corresponents als seus empadronaments. Els que la rebin podran realitzar la manifestació per Internet si l'interessat disposa del seu Número d'identificació d'estranger (NIE) o per correu postal.

Nacionals de països amb Acords per a les eleccions municipals

En el cas dels nacionals de països amb acords que reconeguin el dret de sufragi en les eleccions municipals, es requereix realitzar la sol·licitud d'inscripció en el cens electoral per a les eleccions municipals i complir amb les altres condicions dels Acords.

Els països amb Acords en vigor actualment són Bolívia, Cap Verd, Xile, Colòmbia, Corea, Equador, Islàndia, Noruega, Nova Zelanda, Paraguai, Perú i Trinitat i Tobago. Aquesta relació podria ser ampliada amb altres països amb els que s'establissin futurs Acords.

Les condicions establertes per als nacionals de tots ells, amb l'excepció de Noruega, són:
  • Estar en possessió de l'autorització de residència a Espanya.
  • Haver residit a Espanya, legalment i ininterrompudament durant, almenys, els cinc anys anteriors a la seva sol·licitud d'inscripció en el cens electoral.
  • Exerciran el dret de vot en el municipi de la seva residència habitual, en el padró hauran de figurar inscrits.
  • La inscripció en el cens electoral d'estrangers residents a Espanya es farà a instància de part. Aquesta instància es presentarà en l'Ajuntament en el padró municipal figuri inscrit. El termini de presentació es fixarà per a cada elecció.
I les condicions fixades per als nacionals de Noruega són:
  • Estar en possessió del corresponent permís de residència a Espanya. 
  • Haver residit a Espanya, legalment i ininterrompudament, més de tres anys.
  • Estar domiciliats en el municipi en el que els correspongui votar i figurar inscrits en el seu padró municipal.
  • La inscripció en les llistes electorals d'estrangers residents a Espanya, requisit indispensable per poder exercir el dret de sufragi, es farà sempre a instància de part. Aquesta instància es presentarà a l'Ajuntament, en el padró municipal figurés inscrit. El termini de presentació es fixarà per a cada elecció.
Les sol·licituds d'inscripció en el cens electoral per a les eleccions municipals de 2015 es podran realitzar des de l'1 de desembre 2014 fins al 15 gener de 2015.

A més de poder presentar les sol·licituds als Ajuntaments, l'Oficina del Cens Electoral té previst remetre, en els últims dies del mes de novembre de 2014, una comunicació personalitzada per correu postal als ciutadans nacionals d'aquests països que reuneixin les condicions establertes en els acords respectius, amb les dades prèviament impresos corresponents als seus empadronaments. En aquests casos, les sol·licituds podran realitzar per Internet o per correu postal, en el termini establert.


0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada